Game casino

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
Ngày
/
Tháng
00 14 1 1                 1       1     1     1   1   1       1   1       1 1         1                       1             00
01 9   1             1     1   1               1           1 1                                                       1 1   01
02 18 1       1 2                   1   1   1     1 3 1 1           1   1       1                                 1   1     02
03 10 1     1           1     1       1               1           1       1       1                         1               03
04 10               1         1   1               1   2                 1                           1         1         1   04
05 13       1                                 1               1   2           1         1 1       1   1 1 1         1       05
06 8                 1 1 1                     1           1   1     1           1                                         06
07 2                                   2                                                                                   07
08 9     1 1                                 1                 1     1 1                                 1   2             08
09 8               1       1               1                 1       1                                         2         1 09
10 9                         1               1           1                         2   1     2                   1         10
11 16   1                     1     1   1                 1 1     1           2 1     2             1 1       1           1 11
12 8                                     1                                                   1     1       2   2       1   12
13 12 1                   2           1                                       1           1 1     1       1 1     1     1   13
14 12   1 1   1           1                               1                 1                         1 4     1             14
15 11               1 1                           1   1                 1         1     1 1 1   1   1                       15
16 17 1   1   1   1   1         2   1                       1       1   1                     1   1 1           1   1     1 16
17 14   1             1   1       1   1     1   1       1                     1 1   1                         1     1 1     17
18 5             1               1           1                                                           2                 18
19 6                     2               1     1                                   1   1                                   19
20 14       2       1   1           1         1               1 3     1                   1 1                             1 20
21 16     1 1           1           1         1                 3   1         1   1 1 1       1           1               1 21
22 9       1       1           1 1             1   1                       1                     1         1               22
23 5         1                   1                               1                   1   1                                 23
24 14   1       1                       1                                 1   1   2 1       1 1           1         1     2 24
25 7         1   1                                             1 1       1                         1           1           25
26 10         1 1     1                         1         1                     1     1               1 1                 1 26
27 6       1     1                     1                   1         1                 1                                   27
28 15                         1       2         1 2 1   1                   1                 1 1 1 1               1   1   28
29 10     1         1               1     1 1   1             1     1             1     1                                   29
30 10     1                             1   1                   2                     1       1 1 1           1             30
31 10                 1   2   1       1                 2               1 1                           1                     31
32 13   1     2   2   1                     1   1         1         1   1                                 1   1             32
33 6                                     1           1                                   1       1         1     1         33
34 8                               1             1 1   1     1                                                 1 1 1       34
35 17       1 1   1 1   1   1           1 1         1       1 1           1       1   1     1                     1       1 35
36 9         1                   1                       1 1       1                         1 1   1 1                     36
37 10                       1   1 2       1 1             1         1                           1                 1         37
38 10       1                                     1     1           1 1 1                   1 1 1                       1   38
39 17                 1       2                                   1 1 1     1 1     1     1 1   1   1       1       1 2     39
40 18         2     1   1       2 1       2   1       1             1                 1         1     1 1           1 1     40
41 11   1 1                 1                   1 1             2                       1 1       1             1           41
42 14     1         1     3 1               1         1       1       2               1   1           1                     42
43 15           1               1   2   1             1       1     1 1     1     2     1                       2           43
44 10                             1 1 1                                   2 1       1           1                 2         44
45 13     1 1                 1       2       1                     1                 1           1 1     1       1 1       45
46 8                               1   1                       1 1                         1     1               1     1   46
47 8   1                   1   1         1                   1               1                             1 1             47
48 16 2         2         1 1                             1   1 1         1               1     1 1       1         1   1   48
49 12           1       1         1             1             1             1         1 1             1 1   1           1   49
50 13   1     1       1   1   1   1                     2   1               2       1 1                                     50
51 4               1                             1                       1                   1                             51
52 6     1                                   1                                     1   1       1                 1         52
53 10 1             1                                                 1     1       1     1   1   1   1     1               53
54 14 1                 1                       2         1               2 1           1                 1 1 1       1 1   54
55 13   1   1           1   1                   1       1             1 1 1             1   1             1 1               55
56 5                       1                                           1             1                               1   1 56
57 11                         1                     1     1       1 2                               1 1           1   2     57
58 9                   2   1               1       1                     1     1           1                   1           58
59 13 1     1                                 2       2   1 1       1                               1   1       1   1       59
60 6   1       1 1                                                                   1         1                   1       60
61 7               1       1       1 1           1                             1                                     1     61
62 5   2         1                                 1                                                                     1 62
63 9                   1                   1 1     1                     1                 1     1             1 1         63
64 5               1         1         1 1                                           1                                     64
65 14                 1               1 2 1                 1                           2 1 2 1             1     1         65
66 11     2             1                     1       3                                   1 1   1                   1       66
67 10               1 1 1             1             1                 1 1     1                       1                 1   67
68 7                 1       1                             1     1             1                             1     1       68
69 17                         1 1             1 1           1     1 1       1 1   1   1 1     1             1   1       1 1 69
70 9   1                       1     1                   1                 1   1 1 1                                 1     70
71 12 1                               1           1         1     1           1                 1   1         1     2 1     71
72 17 2   1 1     1                 1         1         1 2   1         1         1                       1       1     2   72
73 11             2 1 1 1                                                               1         1   1   1         1 1     73
74 7                               2                                                       1     1   1 1       1           74
75 12 2           2   1           1         1       1               1   1         1                 1                       75
76 9 1             1                     2             1       1       1                     1                           1 76
77 13 1         1           1         1                     1 1                   1       1         1   2       1       1   77
78 11   1 1     1 1 1               1   1   2                                 2                                             78
79 16                           1         1     1   1 1 1   1           1     1 1               1   1   1   1         2     79
80 12 1 1 1   1 2 1     1                     1                                       1         1                   1       80
81 7                               2                                 1 1                         1   1     1               81
82 8       1             2                         1   1     1                     2                                       82
83 8               1                             1 1 1   1 1                       1                                 1     83
84 8                         1           1 1     1     1         1                       1     1                           84
85 4                                                                     1             1                 1             1   85
86 9                       2   1         1                           1         1 1           1               1             86
87 10     1     1     1               1         1   1                   1           1       1                 1             87
88 14         1             1   2                 1         1         1     1 2 1 1                                       2 88
89 16       1   1     1       1       1     1               1             1 1   1           1         2 1 1           1     89
90 15                     1     1             1           2   1   2             1   1             2     1 1 1               90
91 17         1             1 1   1             1       1 1       1   2 1       1 1     1                     1 1         1 91
92 7           1       1                                                   1   1           1       1                     1 92
93 8                                   2         1     1           1               1                   1               1   93
94 9           1           1                           1     1               1 1                   1   1 1                 94
95 14   1     1                 1 1       1       1 1 1                     1                 1       1       1         1 1 95
96 7     1 1 1       1           1       1                                                             1                   96
97 8       1     1             1                 1             1                               1               1 1         97
98 12     1     1 1     1     1   1   1     1                     1             1         1                   1             98
99 11                                   1   2                   1         1     1         2   1             1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
Ngày
/
Tháng
Baccarat casino Cá độ thể thao Trò poker Bóng rổ Thể thao Tỉ số bóng đá Game casino Game bài Game poker Casino game poker Lô đề Casino game nổ hũ poker Baccarat Trò chơi poker sòng bạc