Game casino

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8                 2         1   1                               1                       1                       1 1     00
01 4         1                         1                                 1                                         1       01
02 6                       1 1   1               1                       1             1                                   02
03 13               1       1   1                 1 1     1 1                         1   1   1                   2       1 03
04 12       1           1 1         1     1                     1           1       1                         1       1 1 1 04
05 9           1           1     1                       2             1       1                 1         1               05
06 12 1                                                       1 1 2         2                     1   1   1 1       1       06
07 17               1   2     2     1 1       1 1 2 1                   1 1 1                         1                   1 07
08 12 1                 1             1       1           1   1 1       2             1                 2                   08
09 8 1       1                         1       1                       1                   1                 1           1 09
10 10     1                 1             1             1 1       1       1           1       1                   1         10
11 19           1 1     1           1   2   1                     1       1 1 2 1           1       2     1         1   1   11
12 5   1             1                 1     1               1                                                             12
13 10                       1 1           1   1       1         1 1                 1                     2                 13
14 11   1           1                 1                   1                       1       1 2 1   1                   1     14
15 12             2           1           1                                 1 1   1               1     1             1   2 15
16 11         1     1         1       2         1                                     1   2           1       1             16
17 5                                                 1         2                                   1           1           17
18 10                 1                           1                             1   2       2               1     1     1   18
19 11   1                 1 1     1     1 1 1                                                               1 1 1         1 19
20 10 1                       1 1               1 1     1             1             1             1     1                   20
21 8           1       1       1                                         1                 1   1     1                 1   21
22 8                         1         1   1         1             1                         2                           1 22
23 9 1   1 1 2                 1                                                     1   1                             1   23
24 10               1             1           1 1                 1   1               1           1               1     1   24
25 12                   1   1       3           1   1             1 1                         1 1           1               25
26 11 1         1         1 1                           1     1       1   1       1           1               1             26
27 13       1   1           1   1                     1 1 1   1     1   1                 1   1                           1 27
28 12 1 1       1                           1       1   1       1     2               1               1         1           28
29 13   1       1 1 1                             2   1 1                     2   1         1                     1         29
30 15         1   1       1             1   2     1       1       1                   1   1           1     1         1   1 30
31 15             2 1         3     1     1     1   1                       1 1   1             1         1                 31
32 13 1   1           1 1                               2                         1   1 1 1                   1 1     1     32
33 13     1     1                     2 1 1                 1                 1           1 1       1           1       1   33
34 9               1                     1                 1         1   1             1           1           1 1         34
35 11               1                     1     1                   1 1   1 1 1       1 1           1                       35
36 13         1   1         1     1                 1         1                 1         1     2         1         1     1 36
37 10       1                                                           1 2   1           1                       1 1 1   1 37
38 6                                       1   1         2         1                           1                           38
39 12       1   1   1     1       1 1               1             1 1                                   1     1       1     39
40 4                       1                                 1                                         1       1           40
41 10               1     1                   1               1 1           1             1       1   1             1       41
42 10             1   1 1     1                         1             1 1                       1   1               1       42
43 11 1     1                       1       1   1       1             1     1                             1       2         43
44 8     1                         1     1   1           1           1                       1           1                 44
45 11                       1 1       1               2     1                       1   1           1   1             1     45
46 10 1         1         1                       1               1               1 1 1             1   1                   46
47 8                 1           1                   2             1   1                       1                       1   47
48 7                                   1       1                           1         1           1         1             1 48
49 12       1   1         1   1                                             1   1   2     1       1     1               1   49
50 4                                         1                                                           1           1 1   50
51 13     1   2         2           1       1   1                   1               1   1       1                         1 51
52 10     1 2         1               1           1 1       1                   1 1                                         52
53 11                                 1                         1               2 1 1     1     1   1         1 1           53
54 15 2   3           1       1                   1                               1         1     1 1 3                     54
55 14     1       1       1 1   1   1   2                 1         1                                           1   1 1 1   55
56 6   1                                   1   1   1                                                 1               1     56
57 11   1           1   1       1                         1     1 1   1   1           1         1                           57
58 14   1                     1               2   1 1 2                       1             1 1                 1   1     1 58
59 8                     2         1 1                     1                   2                             1             59
60 9         1                                   1 1         1       2           1           1                           1 60
61 13   1       3     1                     1     1           2 1             1               1             1               61
62 10       1 1       1   1         1         1                         1           1                       1           1   62
63 12 1   1 1               1                                   1 1 1     1       1             1         1       1         63
64 11                   2                 1   1             1 1                           1               1       1   2     64
65 7     1       1                             1                   1                             1         1       1       65
66 8   1           1             1                   1   1                           2 1                                   66
67 9           1                           1           1     1 1       1                         1           1   1         67
68 15 1                     1           1 1                 1       1   1   3           1         1           2         1   68
69 15   1   2 1     1   1       1                     1     1   1                 1     1           1     1       1         69
70 13           1 1                   1     1             1           1 1       1 1       1       1         1 1             70
71 15                         1 2 1                   1       1   1             1 1       1   1   1         1     1       1 71
72 11             1     1                             1     1 1 1                       1       1     1         1       1   72
73 12   1   1             1 1                             1                         1   1   1         1         1   1     1 73
74 13       1 1     1             1           1                       1       1               1 1         1 2           1   74
75 10                   1             1       1     1               1 1   1 1   1   1                                       75
76 7                 1   2                                 1           1                                         1 1       76
77 9 1         1                 2                                     1       1       1                       1       1   77
78 14         1       1           2 1         1     1               1   1         1 1                 1   1       1         78
79 11       1     1 1                               1                       1 1     1         1 1                   1 1     79
80 7     1                                         1   1   1       1             1         1                               80
81 13     1           1             1   1   1                                 1       1             1   1 2 1           1   81
82 7                 1               1       1 1       1                 1     1                                           82
83 10 1   1       2                       1             1             1         1                 1         1               83
84 9             1     1 1             1                                     1   1                 1           1   1       84
85 15     1   1       2         1                             1   1 1                   1   1       1   1 1 1     1         85
86 8                                                   1                                   1         2 3             1     86
87 9   1     1                 1             1             1   2         1                         1                       87
88 13       1       1       1         1   1       1     1 1     1 1           1                               1     1       88
89 9       1                             1 1               1                 1               1 1         1           1     89
90 16   2       1   1         1                             2     1       1           1                 1     1 2   2       90
91 8             1                             1                 1           1 1       1     1                       1     91
92 15   1     1             1           1   1   1   1     1           1                 1   1   1     1 1   1               92
93 12         1       1         1 1     1 1                   1   1                               1 1         1         1   93
94 9 1 1                               1 1 1           1               1                     1         1                   94
95 11   1                                       1   1         1     1               1 1 1       1     1         1           95
96 12     1               1     1 1 1     1       1     1                               1                     2 1           96
97 8                     1       1   1     1 1     1                                     1 1                               97
98 12 1                         1 1   2           1   1     1           1       1       1           1                       98
99 10                           2                     2     1             1 1       1             1     1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
Ngày
/
Tháng
Baccarat casino Cá độ thể thao Trò poker Bóng rổ Thể thao Tỉ số bóng đá Game casino Game bài Game poker Casino game poker Lô đề Casino game nổ hũ poker Baccarat Trò chơi poker sòng bạc